Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe BALLFREUNDE GmbH, 

zwana dalej BALLFREUNDE.

 

 1. Rejestracja, potwierdzenie

1.1 Rejestrując się, użytkownik oferuje BALLFREUNDE wiążące zawarcie umowy o udział w wybranym wydarzeniu. Umowa zostaje zawarta w momencie pisemnego potwierdzenia rezerwacji wydarzenia. Potwierdzenie pocztą elektroniczną jest wystarczające. Umowy zawarte telefonicznie lub ustnie stają się wiążące dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu przez BALLFREUNDE. 

1.2 Zgłoszenie jest dokonywane przez zgłaszającego również dla wszystkich uczestników wymienionych w zgłoszeniu/liście, za których zobowiązania umowne zgłaszający odpowiada jak za własne zobowiązania. 

1.3 Wraz z rejestracją akceptujesz zasady turnieju BALLFREUNDE.

 1. Płatność 

2.1 Opłata rejestracyjna jest należna w momencie rejestracji i musi zostać uiszczona w terminie płatności podanym na fakturze. Opłata ta zasadniczo nie podlega zwrotowi.
Wyraźnie zaznaczamy, że opłata rejestracyjna nie zostanie zwrócona, nawet jeśli wydarzenie zostanie odwołane przez władze lub inną stronę trzecią z powodu zagrożenia, za które BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności. To samo dotyczy sytuacji, gdy obiekt sportowy wynajęty przez BALLFREUNDE nie może być używany z powodów, za które BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności.

2.2 Opłatę za uczestnictwo należy uiścić zgodnie z fakturą przesłaną pocztą, najpóźniej osiem tygodni przed rozpoczęciem imprezy.

Opłaty w przypadku anulowania, przetworzenia i zmiany rezerwacji są należne natychmiast. Kwoty depozytu i płatności salda, a także ewentualnego anulowania rezerwacji, wynikają z potwierdzenia rezerwacji. Płatności należy dokonać w jednej kwocie za wszystkich zarejestrowanych uczestników, podając podany numer faktury. 

2.3 W przypadku rezerwacji z krótkim wyprzedzeniem (od ośmiu tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia), pełna cena uczestnika jest wymagalna natychmiast.

2.4 W przypadku niedotrzymania terminu płatności końcowej, BALLFREUNDE może odstąpić od istniejącej umowy rezerwacji po bezskutecznym upomnieniu z zachowaniem okresu karencji i zażądać opłat za odstąpienie od umowy jako rekompensaty zgodnie z punktem 4.2. Ostateczna informacja zostanie przekazana dopiero po otrzymaniu płatności końcowej, ale nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. 

 1. Moc

Usługi świadczone przez BALLFREUNDE wynikają z Informacji Ogólnych. Odstępstwa od nich wymagają pisemnego uzgodnienia.

 1. Wycofanie się przez uczestnika(-ów), opłaty za anulowanie 

4.1 Możliwe jest wycofanie się z uczestnictwa w dowolnym momencie przed rozpoczęciem wydarzenia (biorąc pod uwagę ewentualne koszty zgodnie z sekcją 4.2). Decydująca jest data otrzymania przez BALLFREUNDE zawiadomienia o wycofaniu się. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w wydarzeniu musi zostać złożone w formie pisemnej. Rezygnacja przesłana pocztą elektroniczną nie jest wystarczająca. Jeżeli uczestnik/współpodróżny wycofa się lub jeżeli podróż na wydarzenie nie zostanie rozpoczęta z powodów (z wyjątkiem przypadków siły wyższej uregulowanych w punkcie 10), za które BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności, BALLFREUNDE może zażądać rozsądnej rekompensaty za poczynione ustalenia i poniesione wydatki. Przy obliczaniu odszkodowania należy wziąć pod uwagę zwykle zaoszczędzone wydatki i zwykle możliwe alternatywne wykorzystanie usług związanych z wydarzeniem. Klient może udowodnić, że nie poniósł żadnych kosztów lub poniósł znacznie niższe koszty w związku z odwołaniem lub nierozpoczęciem podróży niż koszty wykazane przez nas w stawce ryczałtowej (patrz 4.2).

4.2 Oprócz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25,- euro za transakcję rezerwacji w przypadku wycofania się (również poszczególnych osób) z wydarzenia, zasadniczo należy uiścić następujące koszty:

 • do 90 dni przed rozpoczęciem wydarzenia: brak dodatkowych kosztów
 • od 89. do 31. dnia przed rozpoczęciem wydarzenia: 40% z
  Cena dla uczestnika (za osobę)
 • od 30 do 16 dni przed rozpoczęciem wydarzenia: 60% ceny uczestnika (za osobę)
 • od 15 dnia przed rozpoczęciem wydarzenia: 90% ceny uczestnika (za osobę)
 • w przypadku niestawienia się na początku wydarzenia: 100% ceny uczestnika (za osobę)

4.3 Na żądanie BALLFREUNDE, o ile będzie to możliwe, dokona jednorazowej zmiany liczby osób w rezerwacji o 10% (zaokrąglonej w górę do następnej pełnej liczby osób) bezpłatnie. 

Przepis ten ma zastosowanie tylko do ośmiu tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia. 

W przypadku jakichkolwiek dalszych zmian w potwierdzeniu rezerwacji, BALLFREUNDE zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 25,- EUR za transakcję. 

Zmiana liczby osób w rezerwacji o więcej niż 10 % (zaokrąglona w górę do następnej pełnej liczby osób) jest możliwa wyłącznie za zgodą BALLFREUNDE. 

To samo dotyczy zmian liczby osób w rezerwacji w okresie ośmiu tygodni do rozpoczęcia wydarzenia. 

4.4 Anulowanie rezerwacji przez osoby fizyczne może skutkować utratą zniżek/cen pakietowych dla Stowarzyszenia. 

4.5 BALLFREUNDE zaleca wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży.

 1. Wycofanie i rozwiązanie umowy przez BALLFREUNDE 

5.1 Odwołanie turnieju z powodu siły wyższej / Covid-19

BALLFREUNDE zakłada, że wszystkie turnieje odbędą się jak zwykle. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie będzie to możliwe, BALLFREUNDE odwoła turniej.
Odwołanie ma miejsce dokładnie wtedy, gdy właściwe organy zabraniają organizacji imprezy, istnieje zakaz podróżowania lub oficjalne ostrzeżenie dla danego regionu.
W tym szczególnym przypadku BALLFREUNDE niezwłocznie zwróci całą wpłaconą cenę uczestnika bez potrąceń.

5.2 Postępowanie niezgodne z umową

BALLFREUNDE może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli uczestnik uporczywie zakłóca realizację wydarzenia pomimo ostrzeżenia ze strony BALLFREUNDE lub jeżeli zachowuje się niezgodnie z umową w takim stopniu, że uzasadnione jest natychmiastowe rozwiązanie umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez BALLFREUNDE, BALLFREUNDE zachowuje roszczenie do opłaty za uczestnictwo pomniejszonej o wartość zaoszczędzonych wydatków, jak również zaoszczędzonych korzyści wynikających z alternatywnego wykorzystania niewykorzystanych usług. 

 1. Przewodnik turystyczny

Grupa musi być prowadzona przez trzy osoby dorosłe. Co najmniej trzy osoby dorosłe muszą być zawsze obecne podczas imprezy, aby towarzyszyć grupie. Pilot(-rzy) wycieczki ponosi(-szą) odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane z winy jednej lub więcej osób z grupy na mieniu osób trzecich, z którymi BALLFREUNDE pozostaje w stosunku umownym (takich jak właściciele hoteli i firmy transportowe). 

 1. Czas podróży

Czas trwania podróży podawany jest w pełnych dniach. Dzień przyjazdu i dzień powrotu są uważane za pełne dni. 

 1. Zasady obowiązujące w domu

W miejscach zakwaterowania, w których obowiązuje regulamin, takich jak szkoły, schroniska młodzieżowe, ale także hotele, należy go przestrzegać. 

 1. Program sportowy

Organizator i BALLFREUNDE zastrzegają sobie prawo do zmiany programu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niepełne wykonanie programu w wyniku okoliczności niezależnych od BALLFREUNDE. 

 1. Odpowiedzialność, wyłączenie roszczeń i ograniczenie powództwa

10.1 Odpowiedzialność umowna za szkody inne niż uszkodzenie ciała jest ograniczona do trzykrotności ceny uczestnika (na osobę), o ile szkoda wyrządzona uczestnikowi nie została spowodowana umyślnie ani w wyniku rażącego niedbalstwa lub ponosimy wyłączną odpowiedzialność za szkody poniesione przez uczestnika z winy usługodawcy. Przepisy prawne ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność, które opierają się na konwencjach międzynarodowych i na które może powołać się usługodawca, z którego usług korzystamy, mają również zastosowanie na naszą korzyść. W przypadku wszystkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynu niedozwolonego wobec BALLFREUNDE, które nie są oparte na umyślności lub rażącym niedbalstwie, odpowiedzialność za szkody majątkowe jest ograniczona do kwoty trzykrotności ceny uczestnika (za osobę i wydarzenie). 

10.2 BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług, obrażenia ciała i szkody majątkowe w związku z usługami osób trzecich, które są jedynie zorganizowane i wyraźnie określone jako takie w reklamie (np. wycieczki; wycieczki, wizyty w parkach i innych obiektach rekreacyjnych). 

10.3 BALLFREUNDE zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

10.4 Odpowiedzialność za udział w zajęciach sportowych i innych zajęciach rekreacyjnych ponoszą uczestnicy i współtowarzysze podróży. Przed skorzystaniem z obiektów sportowych, sprzętu i pojazdów należy je sprawdzić. BALLFREUNDE ponosi odpowiedzialność za wypadki podczas imprez sportowych i innych zajęć rekreacyjnych tylko wtedy, gdy wina leży po stronie spółki. BALLFREUNDE zaleca wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

10.5 Każdy uczestnik / współpodróżny jest zobowiązany do współpracy w ramach przepisów prawa w celu uniknięcia lub zminimalizowania wszelkich szkód w przypadku zakłóceń w realizacji. Wady i zakłócenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom BALLFREUNDE na miejscu, BALLFREUNDE zaleca formę pisemną. Jeżeli uczestnik/współuczestnik podróży nie dopełni tego obowiązku z własnej winy, nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu.

10.6 Pracownicy BALLFREUNDE na miejscu nie są upoważnieni do przyjmowania jakichkolwiek roszczeń. Roszczenia wszelkiego rodzaju należy składać do odpowiedniego upoważnionego przedstawiciela BALLFREUNDE na miejscu. BALLFREUNDE zaleca formę pisemną. 

10.7 Roszczenia z tytułu niezgodnego z umową zapewnienia zarezerwowanego wydarzenia należy zgłaszać do BALLFREUNDE w ciągu jednego miesiąca od przewidzianego w umowie zakończenia wydarzenia. Zalecamy formę pisemną. Po upływie tego terminu Klient może dochodzić roszczeń wyłącznie w przypadku, gdy nie mógł dotrzymać terminu bez swojej winy. Roszczenia wynikające z niniejszej umowy podlegają rocznemu okresowi przedawnienia, wyraźnie odbiegającemu od regulacji ustawowej. Okres przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym zdarzenie powinno zakończyć się zgodnie z umową.

 1. Wykluczenie z uczestnictwa

Jeżeli okaże się, że uczestnik zachowuje się w sposób tak nękający, że relacje między BALLFREUNDE a usługodawcą (np. transport, zakwaterowanie, organizator) są w rezultacie poważnie zagrożone, dany uczestnik może zostać wykluczony. Jeśli wykluczony uczestnik jest niepełnoletni, partner umowy musi zapewnić, że wykluczony uczestnik, w towarzystwie osoby dorosłej upoważnionej do sprawowania nad nim nadzoru, niezwłocznie opuści miejsce wydarzenia i zostanie odesłany do miejsca rozpoczęcia podróży na własny koszt.

 

BALLFREUNDE udzieli pomocy, ale dodatkowe koszty we wszystkich przypadkach ponosi strona umowy. Przepis ten dotyczy również drużyn i klubów. Jeśli nie ma trzech dorosłych opiekunów dostępnych dla pozostałej grupy w celu dalszego nadzoru, grupa jako całość musi opuścić wydarzenie na własny koszt. 

 1. Ogólne 

Rejestrując się na wyjazd, zakłada się, że zarząd klubu uczestniczącego i lider(-rzy) wycieczki zgadzają się na ogólne warunki podróży i że wszystkie zobowiązania wobec BALLFREUNDE są wypełniane przez osobę do tego upoważnioną. Zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. 

 1. Postanowienie końcowe 

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów pomiędzy BALLFREUNDE a stroną umowy, niezależnie od miejsca zamieszkania wszystkich zaangażowanych stron oraz miejsca zawarcia umowy, a także miejsca świadczenia usługi. Wszystkie grupy korzystające z usług BALLFREUNDE są zrównane z klubami sportowymi.