Privacybeleid

1. verantwoordelijke instantie

Ball Friends Ltd.
Directeur: Fabian Ziethmann

Bospad 13
21465 Wentorf

Tel.: +49 (0) 40 55895037
E-mail: info@ballfreunde.com

 

2. verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres en alle gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van deelname aan onze evenementen.

Geaggregeerde gegevens die wij verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt of in de vorm van tellingen bij evenementen op locatie, en die niet rechtstreeks aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld, vallen hier niet onder.

 

2.2 Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor ondersteuning in de aanloop naar en tijdens deelname aan onze evenementen, inclusief eventuele garanties achteraf, voor onze diensten, technische administratie en onze eigen marketingdoeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven of anderszins overgedragen aan derden als dit noodzakelijk is voor de contractverwerking of facturering of als u vooraf toestemming hebt gegeven (wij moeten bijvoorbeeld uw naam doorgeven aan een hotel of luchtvaartmaatschappij als u de accommodatie of vervoersdienst via ons hebt geboekt, maar een derde bedrijf de betreffende dienst levert). In het kader van onze evenementen bijvoorbeeld, ontvangen de dienstverleners die wij hier gebruiken de noodzakelijke gegevens voor de verwerking van de bestellingen. De aldus doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van hun taak. Elk ander gebruik van de gegevens is niet toegestaan en vindt bij geen van de door ons toevertrouwde dienstverleners plaats. Uw persoonlijke gegevens worden gewist als dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en als u een verzoek tot wissen heeft ingediend, als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

 

2.3 Reclame via e-mail

Deelnemers aan onze evenementen ontvangen na hun deelname aanbevelingen en informatie over toekomstige evenementen. U ontvangt deze aanbevelingen automatisch van ons. Op deze manier willen wij u informatie sturen over ons aanbod dat u mogelijk interesseert op basis van uw deelname aan eerdere evenementen. Hierbij houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. Indien u niet langer aanbevelingen of promotionele berichten van ons wenst te ontvangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken. Een bericht in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Uiteraard vindt u in elke e-mail ook een afmeldlink.

 

3. logbestanden

Telkens wanneer onze websites worden bezocht, worden gebruiksgegevens door de desbetreffende webbrowser doorgegeven en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens: Datum en tijd van toegang, naam van de opgeroepen pagina, IP-adres, referrer URL (URL vanwaar u naar de webpagina's bent gekomen), de hoeveelheid overgedragen gegevens, evenals het product- en versienummer van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na 30 dagen gewist of geanonimiseerd. In geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet meer of slechts met onevenredig veel tijd, kosten en arbeid aan een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen. Wij evalueren deze logbestanden in geanonimiseerde vorm om onze website verder te verbeteren en technische fouten sneller op te sporen.

 

4. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar houd er rekening mee dat als u dit doet u mogelijk niet in staat bent om de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken.

U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Door gebruik te maken van mannschaftsausfahrt.de geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Als u niet wilt dat informatie over uw websitebezoek aan Google Analytics wordt doorgegeven, hebt u de mogelijkheid om een "deactiveringsadd-on" voor uw browser te installeren. U kunt deze add-on downloaden op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Deze is momenteel echter alleen beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij de trackinginstrumenten niet gebruiken om ongemerkt persoonlijke gegevens over u te verzamelen, deze gegevens doorgeven aan derde aanbieders en marketingplatforms of de gegevens koppelen aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.).

 

5. informatierechten van de betrokkene

Volgens de federale wet op de gegevensbescherming heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van gegevens. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet aan derden worden doorgegeven, verzoeken wij u uw verzoek per e-mail of per post naar het onder punt 1 vermelde adres te sturen.